ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
Food safety
อาหารปลอดภัย
Quality medicines
ยาที่มีคุณภาพ
Quality cosmetics
เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
Quality herbs
สมุนไพรคุณภาพ
วัคซีน
รังสีและเครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
Research advances
ความก้าวหน้า ผลงานวิจัย
Tricks
สาระน่ารู้
วันที่ 17-19 กันยายน 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมฟลอร่า ครีค อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 18-20 กันยายน 2566 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานการตรวจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล ณ โรงแรมบางแสน เฮอวิเทจ จังหวัดชลบุรี วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีรับมอบเครื่องมือและวัสดุวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการสนับสนุนตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19 ของประเทศไทย จากรัฐบาลญี่ปุ่น เวลา 09.00-10.00 น. ณ อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 6/2566 เวลา 09.00-14.00 น. และผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 811 ชั้น 8 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 สถาบันชีววัตถุ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จัดพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือน เวลา 06.40 น. ณ ห้องประชุม 106 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม NIH กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค