ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
วันที่ 17-19 กันยายน 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมฟลอร่า ครีค อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 18-20 กันยายน 2566 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานการตรวจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล ณ โรงแรมบางแสน เฮอวิเทจ จังหวัดชลบุรี วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีรับมอบเครื่องมือและวัสดุวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการสนับสนุนตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19 ของประเทศไทย จากรัฐบาลญี่ปุ่น เวลา 09.00-10.00 น. ณ อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 6/2566 เวลา 09.00-14.00 น. และผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 811 ชั้น 8 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 สถาบันชีววัตถุ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จัดพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือน เวลา 06.40 น. ณ ห้องประชุม 106 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม NIH กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ติดต่อเรา


 
    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
      88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
      โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8      
      โทรสาร.
0-2591-5974, 0-2591-5449
      E-mail: prdmsc@dmsc.mail.go.th

 
Page View : 0